Registrujte vašu firmu

Opšte informacije o srpskom poslovnom zakonodavstvu za predstavništvo i/ili ogranak

1. Ako je Vaša namera samo prisustvo na Srpkom poslovnom tržištu radi ostvarivanja kontakata, Predstavništvo je dovoljno.

Napomena: po srpskom zakonodavstvu, predstavništvo ne može da izdaje fakture, ne može da prima novac od domaćih kompanija. Jedini način za finansiranje jeste da dobije novac za troškove od strane kompanije čije je predstavništvo. Predstavništvo može da plaća reklamu, naručuje reklamni materijal i troši novac na reklamiranje strane kompanije koji predstavlja.

2. U koliko biste da započnete posao u Srbiji, preporučujemo Vam da otvorite D.O.O. ili Ogranak (D.O.O. može da poseduje nekretninu u Srbiji).

Ako je plan Vaše kompanije da prodaje / kupuje, izdaje fakture, zapošljava lokalnu radnu snagu, neophodno je da bude registrovana kao D.O.O. ili Strani Ogranak.

Mi upravljamo sličnim projektima za nekoliko stranih klijenata, što podrazumeva daleko više od omogućavanja adrese, tako da, prema Vašim potrebama i našem učešću, možemo da Vam napravimo odgovarajuću ponudu.

Registracija kompanije tipa D.O.O. u Republici Srbiji stvarni vlasnik: strano pravno ili fizičko lice

Dokumenta izdata od strane zvaničnih nadležnih organa zaduženih za overu u stranoj zemlji, tretiraju se kao strana dokumenta. Ako su dokumenta izdata od strane javne ustanove zemlje koja je među potpisnicima Haške Konvencije o tretiranju javnih stranih dokumenata ili zemlje koja ima potpisan Međunarodni bilateralni ugovor sa Republikom Srbijom vezan za uzajamno priznavanje javnih dokumenata, na dokumetu je potreban jedino Apostil.

S’druge strane, ako je dokument izdat od strane javne ustanove zemlje, koja nije medju potpisnicima gore pomenute Konvencije, ili nema potpisan Medjunarodni Ugovor sa Republikom Srbijom, potrebna je takozvana legalizacija i overa dokumenata.

Uz zahtev za registraciju neophodno je priložiti sledeća dokumenta:

 1. Popunjen zahtev / prijava (popunjava naš advokat)
 2. Punomoć data advokatu (ne mora biti overena)
 3. Dokaz o identitetu osnivača – za pravna lica fotokopija izvoda iz registra u kojem je pravno lice registrovano (sa Apostilom i prevedeno na srpski jezik od strane sudskog tumača), za fizička lica fotokopija pasoša overena kod notara
 4. Odluka o osnivanju sa overenim potpisima osnivača

Dokumenta

Sva dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski od strane sudskog tumača.

Agencija za registre države Srbije priznaje dokumenta overena od strane Suda ili nadležne Opštine.

Informacije o kompaniji potrebne za izradu odluke o osnivanju:

 1. Naziv privrednog društva
 2. Sedište / adresa
 3. Ime i prezime direktora i drugih zastupnika, njihova prebivališta i JMBG kao i potvrda o njihovim ovlašćenjima (ograničena ili ne)
 4. Delatnost koju će društvo pretežno obavljati

Potrebne informacije o osnivačima:

 1. Ime i prezime tj. naziv osnivača
 2. Adresa tj. sedište
 3. Ime i prezime direktora / osnivača ako je osnivač strano pravno lice

Otvaranje

DOO

Cena na upit

Otvaranje

predstavništva

Cena na upit

Otvaranje

ogranka

Cena na upit

Kontaktirajte nas