Srbija prednjači u regionu

Srbija može poslužiti kao proizvodno sedište za bezcarinski izvoz tržištu od milijardu ljudi. Ovo tržište uključuje Evropsku uniju (EU), Sjedinjene Američke države (SAD), Rusija, Belorusija, Kazahstan, Turska, jugoistočna Evropa (CEFTA – Central European Free Trade Association ) i EFTA (Republika Island, Kneževina Lihtenštajn, Kraljevina Norveška i Švajcarska Konfederacija)

Nakon pregovora sa Egiptom treitorija bezcarinskog pristupa Srbije biće povećana za više od 80 miliona ljudi.

Od 2000.-te godine Srbija je privukla više od 20 miliona $ stranih direktnih investicija.

Srbija je internacionalno prepoznat lider u poslovnim reformama kao i dokazana ivesticiona lokacija u Jugoistočnoj Evropi. Srbija nudi visoko sposobni intelektualni kapital i carine-besplatan pristup 15% svetskog tržišta.

Novi Sad, je glavi grad  Vojvodine i drugi najveći grad u Srbiji. Veoma je značajan industrijski i finansijski centar Srbije sa brzim rastom i razvojem.

Pozicioniran je na raskrsnici koridora 10 i koridora 7, kao i na Dunavu i na kanalu Dunav-Tisa-Dunav.

Novi Sad je domaćin dve važne manifestacije :

1.) EXIT Festival- Jedan od najboljih Evropskih festivala

2.) Medjunarodni poljoprivredni sajam- jedan od najvećih Evropskih događaja

Vojvodina je granica EVROPSKE UNIJE smeštena na severu Republike Srbije. Dva važna Evropska puta prolaze kroz Vojvodinu, koridor 10 i reka Dunav.

Vojvodina je ekonomski pokretač razvoja Srbije i glavni je domaćin u regionu  veoma važnim i popularnim kompanijama kao što su : Stada, Lafarge, Carlsberg, Erste Bank, Japan Tobacco International, Henkel, Anheuser-Bush InBev, Nordzucker, Coca-Cola, Saint Gobain, Loher GmbH, Groupe Lohr, Boxmark, Credit Agricole itd.

Vojvodina je članica  DKMT Euro regiona (Dunav-Kereš-Mureš-Tisa ) koja pokriva južnu Mađarsku, zapadnu Rumuniju i severnu Srbiju – Vojvodinu, čiji je cilj posticanje saradnje i razvoja u regionu.

PRIVREDNI SUBJEKTI

 • Privredno društvo je pravno lice koje obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti, a svojstvo pravnog lica stiče registracijom kod Agencije za privredne registre.

 • Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koji  za sve obaveze nastale u vezi sa obavljanjem svoje delatnosti odgovara celokupnom svojom imovinom, i u tu imovinu ulazi i imovina koja se stiče u vezi sa obavljanjem delatnosti.

 • Ogranak privrednog društva je izdvojeni organizacioni deo, koji nema svojstvo pravnog lica i u pravnom prometu istupa u ime i za račun privrednog društva. Neograničeno odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju njegovog ogranka.

 • Predstavništvo stranog privrednog društva je njegov izdvojeni organizacioni deo, koji može obavljati prethodne i pripremne radnje u cilju zaključenja pravnog posla tog društva. Nema svojstvo pravnog lica i može zaključivati samo pravne poslove u vezi sa svojim tekućim poslovanjem. Strano privredno društvo odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju njegovog predstavništva.

 • Poslovno udruženje je pravno lice koje osnivaju dva ili više privrednih društava ili preduzetnika, radi postizanja zajedničkih interesa i ne može obavljati delatnost radi sticanja dobiti.

PRAVNE FORME PRIVREDNOG DRUŠTVA

 • Ortačko društvo

 • Komanditno društvo

 • Društvo sa ograničenom odgovornošću

 • Akcionarsko društvo

Za vas registrujemo kompaniju po sistemu „ključ u ruke“

Kontaktirajte nas

Česta pitanja

Posebnim zakonima, kao uslov za registraciju ili obavljanje određene delatnosti, propisana su prethodna odobrenja /dozvole ili saglasnosti nadležnih organa. Privredni subjekt koji u Registar koji se vodi kod Agencije za privredne registre želi da upiše delatnost koja se može obavljati samo na osnovu prethodnog odobrenja/dozvole ili saglasnosti nadležnog organa, dužno je da ovakvo odobrenje dostavi prilikom registracije (npr. proizvodnja i promet naročito opasnih hemikalija, poslovi banaka, poslovi osiguravajućih društava). Upis u Registar je moguć tek po dobijanju odobrenja.

Strani državljanin može zasnovati radni odnos ako ima odobrenje za stalno nastanjenje, odnosno privremeni boravak, izdato od Ministarstva unutrašnjih poslova, i ako dobije odobrenje za zasnivanje radnog odnosa koje daje Nacionalna služba za zapošljavanje. Odobrenje za zasnivanje radnog odnosa nije potrebno kada se radni odnos zasniva za obavljanje stručnih poslova utvrđenih ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji, o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji, o prenosu tehnologije i o stranim ulaganjima. Poslodavac može sa strancem da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova ukoliko ti poslovi ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini.

 • Zakon o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima („Sl. list SFRJ”, br. 11/78, 64/89, „Sl. list SRJ“, br. 42/92, 16/93 – dr. zakon, 31/93 – dr. zakon, 41/93 – dr. zakon, 50/93 – dr. zakon, 24/94 – dr. zakon, 28/96 – dr. zakon, „Sl. glasnik RS“, br. 101/05 – dr. zakon).
 • Zakon o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14).
 • Zakon o strancima („Sl. glasnik RS”, br. 97/08).

Adresa sedišta društva registruje se u skladu sa zakonom o registraciji (Zakon o privrednim društvima (Službeni glasnik RS, broj 36/2011, 99/2011, 83/201 – dr. Zakon i 5/2015) i zakonom je uređeno dostavljanje pisama pravnim licima.

DOSTAVLJANJE POŠTE VRŠI SE NA ADRESU SEDIŠTA FIRME.

Svako pravno lice u svom osnivačkom aktu mora da se opredeli za sedište društva. To je mesto na teritoriji Republike Srbije iz kojeg se upravlja poslovanjem društva. Odlukom skupštine dozvoljeno je promeniti sedište. Društvo može da ima posebnu adresu za prijem pošte koja je registrovana u registru privrednih subjekata na koju se vrši dostavljanje.

Dostava pisama u sudskom, upravnom, poreskom i drugim postupcima vrši se u skladu sa posebnim zakonima.

APR :Agencija za privredne registre www.apr.gov.rs Agencija u kojoj se registruju privredna društva i preduzetnici, i kojoj se podnose finansijski izveštaji. Upis u APR ima takozvano konstitutivno dejstvo – samo ono što je registrovano u Agenciji proizvodi pravno dejstvo.

Konstitutivni akt kojim se osniva privredno društvo. Ima formu odluke o osnivanju ako društvo osniva jedno lice, odnosno formu ugovora o osnivanju ako društvo osniva više lica. Registruje se u APR. Obavezuje sve članove društva od dana sticanja svojstva člana.

Sadržina osnivačkog akta društva utvrđena je za svaku formu posebno.

 •  Pored osnivačkog akta, privredno društvo može imati i ugovor kojim se regulišu međusobni odnosi članova u vezi sa društvom. Ugovor ne proizvodi dejstvo prema trećim licima.
 • Osnivački akt akcionarskog društva ne menja se, a akcionarsko društvo pored osnivačkog akta ima statut, kojim se uređuje upravljanje društvom i druga pitanja u skladu sa zakonom.